Modus

desember 14, 2017     |
Årsmøte 2009 på Ofoten Vertshus i Kleiva.

Bilder fra Årsmøtet 2009 på Det blå Vertshuset i Kleiva.Saksliste:
-Sak 1.             konstituering av møtet
                         -Godkjenning av innkalling
                         -Godkjenning av dagsorden
                         -Godkjenning av forretningsorden
                         -Valg av ordstyrer
                         -Valg av sekretær
                         -Valg av tellekorps
                         -Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

-Sak 2.             -Årsmelding for 2009

-Sak 3.             -Revidert regnskap for 2009

-Sak 4.             -Innkommende saker  (ingen saker)

-Sak 5.             -Saker som styret har satt på dagsorden (ingen saker)

-Sak 6.             -Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

-Sak 7.             -Foreningens kontingentandel

-Sak 8.             -Valg av styre

-Sak 9.             -Valg av medlemmer til utvalg etter behov

-Sak 10.           -Valg av valgkomite

-Sak 11.           -Valg av 2 revisorer med varamedlemmer

-Sak 12.           -Eventuell utnevning av æresmedlemmer (ingen forslag)

-Sak 13            -Eventuell forslag til vedtektsendringer (ingen forslag)

Vel møtt
Tor Berg,  Leder.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2009

Til stede: Trond Rasmussen, Viggo Berg, Sigmund Olsen, Svein Berg, Tor Berg, Magne Skogås, Roy Rasmussen, Jarle Warberg, Ove Søfting, Inger Randi Knutsen.

Sak 1
Innkalling til møtet ble godkjent.  Dagsorden OK. Forretningsorden OK.

Valg av ordstyrer: Tor Berg
Valg av sekretær: Inger Randi Knutsen
Tellekorps: Svein Berg og Magne Skogås
2 medlemmer til å underskrive protokoll: Ove Søfting og Jarle Warberg.

Sak 2
Årsmelding for 2009: Godkjent

Sak 3
Revidert regnskap for 2009: Godkjent

Sak 4
Innkommende saker: Ingen saker

Sak 5
Ingen saker som styret har satt på dagsorden.

Sak 6
Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett:

a)Magne Skogås gjennomgikk aktivitetsplanen, spesielt viktig er kurs i Gratangen 18. Mars 2010, for hele styret og tillitsvalgte (organisasjonskurs).  Svein Berg gikk gjennom arbeidsprogram for 2010, der det er gjort endring av jaktfeltstevnet som ved siste styremøte ble endret dato på, ny dato er 24.04.2010.

b)Forslag til budsjett: Godkjent
Sak 7

Foreningens kontingentandel:

Styrets forslag er at kontingentandelen holdes uforandret. Vedtatt.

Sak 8
Valg av styre:
Leder: Tor Berg
Nestleder: Rolf Hansen, 2 år
Kasserer: Håkon Strand, 2 år
Sekretær: Inger Randi Knutsen, 1 år
Styremedlem: Roy Rasmussen, 1 år
1 varamedlem: Karl Annar Markussen, 2 år
2 varamedlem: Svein Berg, 1 år

Sak 9
Valg av medlemmer til utvalg etter behov:
-Jaktfeltutvalg: Tor Berg og Håkon Strand (gjenvalg), Roy Rasmussen (nyvalg)
-Fiskeutvalg: Trond Rasmussen, nyvalgt leder.   Trond får med seg en person til fiskeutvalget                                   
-Baneutvalg: Jarle Warberg nyvalgt leder.  Jarle får med seg en to personer til baneutvalget.
-Viltutvalg: Viggo Berg tar gjenvalg som leder.   Viggo får med seg flere personer ved behov
-Ledere av utvalg deltar på styremøter ved behov.

Sak 10
Valg av valgkomite:
Svein Berg og Jarle Warberg er valgt.

Sak 11
Valg av to revisorer:
Unni Pedersen og Ulla Britt Fossheim er valgt.

Sak 12 og 13
Utgår

Sak 14
Valg av representanter til Fylkesårsmøtet:
Leder og nestleder reiser til fylkesårsmøtet.  Mulighet til å delegere til andre i styret hvis umulig å dra.

Årsmøtet hevet.

Leder Tor Berg takket Sigmund Olsen og Magne Skogås for den innsatsen de har utført i styret gjennom mange år.

7. mars 2010

Ove Søfting                                                                        Jarle Warberg

sign.                                                                                          sign.


 

 

 

Årsmøtet 2010

 

 

Innkalling til Årsmøte i Ofoten & Sør-Troms JSL  2011

  

 

                                    Saksliste:

 

  Sak  1            Konstituering av møtet

-       Godkjenning av innkalling        

-       Godkjenning av dagsorden

-       Godkjenning av forretningsorden

-       Valg av ordstyrer

-       Valg av sekretær

-       Valg av tellekorps

-       Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak  2.                 Årsmelding for 2010   

Sak  3.      Regnskap for 2010, samt revidert regnskap for 2009

Sak  4.      Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.    5 saker          

Sak  5.                 Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.   Ingen saker

Sak  6.      a)  Styrets forslag til arbeidsprogram.       

     b) Styrets forslag til budsjett.

Sak  7.      Foreningens kontigentandel     

Sak  8.                 Valg.

Sak  8.      Valg av styre ihht § 8

Sak  9.      Valg av medlemmer til utvalg etter behov.

Sak  10.    Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 

Sak  11.    Valg av to revisorer med vararepresentant.

Sak  12.    Eventuell utnevning av æresmedlemmer.                         

Sak  13.    Eventuelt forslag om vedtektsendring.                   

 

Vel.møtt.

Tor Berg

Leder.

Opphavsrett (c) 2017 Ofoten & Sør Troms Jaktskytterlag   |  Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk